ANVÄNDARVILLKOR

Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkoren) beskriver de villkor som är tillämpliga när du annonserar på Modul Sthlms marknadsplats JOBBMODULEN.

Genom att boka annonsplats på JOBBMODULEN godkänner du dessa Allmänna Villkor och förbinder dig att följa dem. Dessa Allmänna Villkor gäller från den 1 jan 2015.

För att få annonsera på Modul Sthlms marknadsplats JOBBMODULEN måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande. Personer och företag som bryter mot de Allmänna Villkoren äger ej längre rätt att beställa annonser i framtiden. Den som bokar annons för företags räkning ska vara behörig firmatecknare eller ha fullmakt att göra beställningen åt företaget.

Immateriella rättigheter

Allt material på Webbplatsen, inklusive Webbplatsens layout är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent och/eller andra immaterialrättsliga regler. Om inte annat anges är allt material på webbplatsen Modul Sthlms exklusiva egendom.

Du får skriva ut enskilda sidor från Modul Sthlms webbsida men du får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från Modul Sthlm.

Du bör alltid fråga om lov innan du länkar till webbplatsen eftersom en länkning kan innebära att du anses göra innehållet tillgängligt för allmänheten. Du får göra en förflyttande länk till webbplatsens startsida, d.v.s. en länk som ”förflyttar” läsaren helt till webbplatsen i samma eller nytt fönster, så länge dessa är fullständiga fönster. Du får dock inte indexera innehållet på Webbplatsen och baserat på detta automatgenerera länkar på din egen hemsida. Inte heller får du länka in Webbplatsen material i ett framesystem eller Pop-up fönster.

All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. Den som avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli dömd att betala skadestånd.

Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av tjänst på webbplatsen skapar och/eller lägger upp på webbsidan som t.ex. bilder, filmer och annonstexter (”Användargenererat innehåll”).

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det användargenererade innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild, en film eller en annonstext), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det användargenererade innehållet på Webbsidan i enligt med de Allmänna Villkoren.

Du garanterar att det användargenererade innehåll inte innehåller upphovsrättsligt skyddat material, såsom skyddad musik, inklippta filmsekvenser eller annat upphovsrättsligt skyddat material som du inte har fått tillåtelse att använda i det användargenererade materialet och inte heller annans logotyp.

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de uttryckligen har godkänt att förekomma i det användargenererade innehållet och att Modul Sthlm även kan komma att använda det användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.

Genom att lägga upp användargenererat innehåll, exempelvis vid införandet av en annons, ger du Modul Sthlm en oinskränkt rätt att fritt förfoga över det användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Modul Sthlm får även använda det användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. Modul Sthlms rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats.

Du efterger härmed alla krav på ersättning från Modul Sthlm för Modul Sthlms användning av det användargenererade innehållet.

Du garanterar att du inte använt dig av direktlänkning till aktiva web-kameror (live-cams) eller av bildmaterial från säkerhets- eller övervakningskameror.

Ansvar

Modul Sthlm garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till sina tjänster. Driften av webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Modul Sthlms kontroll och Modul Sthlm ställer inga garantier gällande webbsidans funktion eller tillgänglighet. Modul Sthlm kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av webbplatsen och dess innehåll. Vid tekniska fel ersätts högst annonskostnaden.

Webbplatsen är huvudsakligen en annonsplats. Modul Sthlm har ingen kontroll över eller medverkar i transaktionen mellan en köpare och en säljare. Du ska inte anta att ett erbjudande eller ett köp av en tjänst är giltig och laglig endast för att det förekommer på webbsidan. Modul Sthlm ansvarar inte för den utannonserade tjänsten.

Modul Sthlm ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

Skadeersättning

Du som användare åtar dig att hålla Modul Sthlm skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av användargenererat innehåll eller på grund av att du som användare i övrigt har agerat i strid med dessa Allmänna Villkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Ångerrätt

Du är medveten om att genom att du tar del av eller påbörjar utnyttjandet av de tjänster och/eller varor som finns på Webbsidan föreligger inte någon ångerrätt.

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag skall gälla avseende dessa Allmänna Villkor och tvister ska lösas i svensk domstol. Juridisk part för Modul Sthlm är P. Aronsson Enskild Firma.

Regler för annonsering

JOBBMODULENS alla ”JOBB SÖKES-ANNONSER” vänder sig till privatpersoner som är behöriga att ingå avtal enligt vad som ovan anges i dessa Allmänna Villkor.

Modul Sthlms alla ”LEDIGA JOBB-ANNONSER” mot frilansare och nya medarbetare vänder sig till företag. Modul Sthlm förbehåller sig rätten att avgöra när en annons är företagsliknande.

En annons ligger ute under den tidsperiod som är beställd. Om användaren vill plocka bort annonsen före utgången av denna tidsperiod, kan så ske genom att kontakta Modul Sthlm, som i mån av tid då plockar bort annonsen i förtid.

Modul Sthlm gör inte anspråk på att denna information, med avseende på vad som kan anses vara olagligt eller otillbörligt och således inte får förekomma på webbplatsen, är komplett eller uttömmande. Informationen är således i dessa avseenden endast exemplifierande. Du ansvarar själv som användare för att den Information som du lägger in i annonser inte strider mot gällande lagar och regler. Du som användare är personligen ansvarig för din annons.

Modul Sthlm förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka eller avlägsna en annons publicering på grund av att den bryter mot de Allmänna Villkoren, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot Modul Sthlms principer och anda.

Beskrivning: Annonsrubriken måste beskriva aktuellt jobb eller tjänst som bjuds ut. Annonstexter får inte kopieras från andra annonser, dessa kan vara skyddade av upphovsrätt och/eller andra lagar och är Modul Sthlms egendom enligt vad som anges ovan.

En tjänst – En annons: Det är inte tillåtet att lägga in fler tjänster eller söka flera personer i en annons. Inte heller en hel arbetsgrupp.

Byte av innehåll i annons: Det är inte tillåtet att byta ut eller lägga till en tjänst vid begäran om ändring i annonsen.

Kategorisering: Annonsen skall läggas i den jobbkategori som bäst beskriver din tjänst (annonsen flyttas till rätt kategori när den granskas). Det är inte tillåtet att blanda olika tjänster i samma annons. De olika tjänsterna måste i sådant fall delas upp i flera annonser.

Tjänster: Annonserade tjänster måste följa de lagar och föreskrifter som finns i Sverige för respektive bransch. När du annonserar om tjänster måste du därför intyga att du följer dessa (exempelvis avseende Trafiktillstånd, F-skatt och ansvarsförsäkringar).

Stötande och kränkande innehåll: Annonser som kan verka stötande eller kränkande för folkgrupper och/eller enskilda individer godkänns inte.. Bilder och filmer av kränkande karaktär tillåts inte.

Länkar och hänvisningar: Länkar i annonsen skall vara relevanta för tjänsten du annonserar om. Samma regler gäller för länkarna som för annonsen i övrigt, dvs du som användare kan komma att ansvara för innehållet på den webbsida du länkar till.

Logotyper: Det är inte tillåtet att använda annan person eller företags logotyp i en annons.

Comments are closed.